Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК20-ВК08-1400/15.12.2020г.

 

ДО

„ГЕОМАН СТРОЙ“ ООД, „СРЕДЕЦ  СТРОЙ  КАПИТАЛ“ ЕООД , носители на вещни права в ПИ 68134.4340.786 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПУР о.т.14÷о.т.39 и ИПРЗ  за УПИ Х-767,адм. и обсл.ф-ии и контактни   УПИ ІХ-786,маг., хот., жил., ателиета и пг и УПИ І-784,адм. И обсл.д-ти и образуване на нов УПИ Х-1533, жс и оо в  кв.231“а“  м.”Цар Борис ІІІ-2ч.”. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права и при спазване на нормативната уредба  в

                                               понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                         четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.