Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК23-ГР00-138/1/15.06. 2023г.

 

ДО

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4328.6013 по КК и КР

СТЕФКА АНГЕЛОВА ГЮЗИОЛ, носители на вещни права в ПИ 68134.4328.6006 по КК и КР

 СПАС МИХАЙЛОВ КОВАЧКИ, МОМЧИЛ МИХАЙЛОВ КОВАЧКИ, ИВАН МИХАЙЛОВА КОВАЧКИ, носители на вещни права в ПИ 68134.4328.6012 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136„B“ ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПР  за УПИ V-9 и контактни УПИ ХVІ-5, УПИ ХVІІ-6, УПИ ІІ-12, УПИ ІІІ-13, УПИ ІV-14, УПИ VІ-15 и УПИ VІІ  с образуване на нов  УПИ V-9243, жс  в кв.60 по плана на м.“кв.Горна баня“.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.