Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК21-ВК08-1106/1/20.03.2023г.

 

ДО

ВАЛЕНТИН СПАСОВ РАЙКОВ, ТОДОРКА МИРОНОВА РАЙКОВА,ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, АЛБЕНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА, БИЛЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА,  ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СТАВРЕВ, АЛЕКСАНДЪР ГЪЛЪБИНОВ ГАЧЕВ, ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ БАХНЕВ ГЕОРГИЕВ, ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА, ИВАН ДОНЧЕВ ИВАНОВ, ДОНЧО ИВАНОВ ДОНЧЕВ, РОСИ ИЛИАНОВА АНДРЕЕВА,  ЕВГЕНИ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ, ЕМИЛИЯ РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА, ЕФТИМ ДАОВ, ИВАЛИНА ХРИСТОВА ЛАЛЕВА/МАРИНОВА/, ИРИНА ЗДРАВКОВА МАВРОДИЕВА, ХРИСТИНА БОТЕВА ГАРВАНСКА, МАРТИН ПЛАМЕНОВ ГЪЛЪБОВ, МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ДИМОВ, ПЕТЯ ИВАЙЛОВА МЕТОДИЕВА, ЛАЗО КОТЕВСКИ, ТЕОДОР АЛЕКСАНДРОВ ГАНЕВ, ТЕОДОРА АТАНАСОВА ТОДОРОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4338.689 по КК и КР /ул.“Любляна“ №34“А“/

АЛЕКСАНДЪР ГОРШТЕИН , носители на вещни права в ПИ 68134.4338.689 по КК и КР /ул.“Любляна“ №38/

ИВА НИКОЛОВА ПОСТОЛОВА, ЙОАНА   ВАСУ  ЛАЗАРИДУ, КАЛИН ПЛАМЕНОВ КОСТОВ, ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА НЕДЯЛКОВА, НЕДЯЛКО КАЛЧЕВ НЕДЯЛКОВ, ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА КОСТАДИНОВА, ДЕЛЯН ПЛАМЕНОВ ДИМОВ, МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ, ДИМИТЪР ЕМИЛОВ КОЙЧЕВ, ЦВЕТОМИРА ТИХОМИРОВА ИВАНОВА, ЧАВДАР ХРИСТОВ ХРИСТОВ, СВЕТЛА МАРИНОВА ЗАНКОВА, СИЯНА БОРИСЛАВОВА МАРИНОВА, ЕЛЕНА СТАНИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4338.689 по КК и КР /ул.“Любляна“ №42/

ГЕНКО СТЕФАНОВ НИКОЛОВ, ГЕРГАНА ВАЛЕРИЕВА ТОНЧЕВА, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ РЕВАЛСКИ, ТОДОРКА МИРОНОВА РАЙКОВА, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СТАВРЕВ, АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИНОВ ДИМИТРОВ, БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ГУНОВ, БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ КРУМОВ, НЕДЯЛКО КАЛЧЕВ НЕДЯЛКОВ,  ВАНЯ  ВАЛЕНТИНОВА  АРСОВА, ВЕЛЕМИРА ИЛИЕВА АРБАЛИЕВА, ВЕЛИЧКО ЯНКОВ ОМАРЕВ, АНИТА ЦВЕТОМИРОВА ЦВЕТКОВА, „АСЕТС ПЛЮС“ АД, ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА, ДАНИЕЛА ЦВЯТКОВА АТАНАСОВА, ДЕЛЧО ИВАНОВ КИРЧЕВ, ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ШЕГАДЖИЕВА,  ДИАНА ЯНЧЕВА ПАТАЛОВА, ДИМИТЪР ЕМИЛОВ КОЙЧЕВ,  ДИМИТЪР ТОДОРОВ МУСТАКОВ, ДОБРИН МАРЧЕВ ДУЧЕВ, ВЛАДИМИР ЛАЗАРОВ ВЛАДИМИРОВ, ЕЛЕНА СТАНИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА,  ЕМИЛ НИКОЛОВ ЦОНЧЕВ, „ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ“ ООД, ПЛАМЕН ГЪЛЪБОВ ГАЧЕВ, ПЛАМЕН ПЕТРОВ НИКОЛОВ, ПОЛИНА ЛЮБЕНОВА МАРИНОВА, РАЙНА ПЕТРОВА ВЪЛЧОВА, РУМЕН МИХАЙЛОВ МАРИНОВ, СИЯНА БОРИСЛАВОВА МАРИНОВА, ИВА ХРИСТОВА ИВАНОВА, ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ, ИВАЛИНА ХИНКОВА ТОДОРОВА, ИВАН ПЕТРОВ РЕВАЛСКИ,

КАЛИН КАМЕНОВ МАРИНОВ, КРЕМЕНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА, МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, МИРОСЛАВА ЖИВКОВА СЛАВЧЕВА, НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТАНЧЕВ, НИКОЛАЙ КАЛЧЕВ НИКОЛОВ, ПАУЛИНА ИВАНОВА МАТОВА, ПЕТКО ТОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ, ХРИСТО ОДИСЕЕВ ОДИСЕЕВ, ЦВЕТАН   ЕФТИМОВ ДИМИТРОВ, ЮРИ  ЖАК  АРОЙО, носители на вещни права в ПИ 68134.4338.689 по КК и КР /ул.“Любляна“ №46“а“/

АЛЕКСАНДЪР БЛАГОВЕСТОВ ПОПОВСКИ, АНЕЛИЯ ДЕЛЧЕВА ТЕНЕВА, АНГЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА, НЕЛИ  ИЛИЕВА ГЕНОВА, ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ГЕНОВ, ВЕСЕЛИНА ЦВЯТКОВА ВАСИЛЕВА , ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА , ИВАЛИНА ХРИСТОВА ЛАЛЕВА, ИВАН ВАСИЛЕВ ЛУЛЧЕВ, ИВО СТАЙКОВ КОТОВ, „ИНВЕСТИЦИОННИ СИСТЕМИ В СТРОИТЕЛСТВОТО“ ЕООД, КОЛЬО ТАНЕВ КОЛЕВ, КРАСИМИР СТОЯНОВ ЗАХАРИЕВ, НИКОЛ ВАСИЛЕВА КОВАЧЕВА- ЖЕЛЕВА И  НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЖЕЛЕВ, НИНА АНГЕЛОВА ЦОНЧЕВА, ПАВЕЛ ДЕЛЧЕВ ПАУНОВ, Наследници на РОЗА  КРУМОВА ПАВЛОВА, СТОЯН ЕВТИМОВ МАРКОВ, СТОЯНКА ДОСЕВА МИЛКОВА, ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА АРНАУДОВА, „ФЛОРГАРДЕН“ ЕООД,  ХРИСТИНА ИВАНОВА БИКОВСКА, ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА СТАНИМИРОВА, ЮЛИЯ НИКОЛОВА АТАНАСОВА, БОРЯНА ЛЮБОМИРОВА ВЛАДИМИРОВА, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4338.689 по КК и КР

КАТЯ ИВАНОВА СТАЙКОВА, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СТАЙКОВ, ЛИДИЯ ФИЛИПОВА КОЛЕВА,  ВЕНЕТА ПЕТКОВА САРАФОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4338.777 по КК и КР

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПУР с отпадане на улица между о.т.404÷о.т.410÷о.т.410“б“(нова)  и   ИПР  за УПИ І-689,научен и-т, УПИ V-научен и-т, УПИ VІ-47 и УПИ ІV-за жс  в кв.91 по плана на м.“Овча купел-актуализация“.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.