Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК20-ГР00-153/3/23.12.2020г.

 

ДО

ПЕТРА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА, ЛЮБОМИР БОРИСЛАВОВ  АНГЕЛОВ, ИЛОНКА  БОРИСЛАВОВА  ГОРАНОВА, МАРИЯ  БОРИСЛАВОВА  АНГЕЛОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4328.5808 по КК и КР

ДИАНА АНГЕЛОВА БРАУМАН, носители на вещни права в ПИ 68134.4328.5805 по КК и КР

МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ДЖЕРОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4328.5802 по КК и КР

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за    ИПР  за УПИ Х-4 (68134.4328.5804) и контактни УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ-5  и УПИ ІІ-2 в кв.58 по плана на м.“кв.Горна баня“.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.