Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК21-ГР94-512/1/19.01.2022г.

ДО

ЮРИЙ БОРИСОВ СТАНИМИРОВ , БОГДАНКА ГЕНАДИЕВА ПЕТРУНОВА, ТОНИ БОРИСОВ СТАНИМИРОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4327.3012 по КК и КР

ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА БЕЛЕВА, ОГНЯН ДИМИТРОВ БЕЛЕВ , РАЙНА КИРИЛОВА ДОБРЕВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4327.3005 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК22-РA50-53/ 18.08.22г. на Главния архитект на СО район „Овча купел“ е одобрен проект за за УПИ V-11 и контактни УПИ ІV-5, УПИ VІ-12, УПИ Х-4 и УПИ ХVІ-3 с образуване на нов УПИ V-3011,жс в кв.30 по плана на м.”кв.Горна баня“. Същите се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.