Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК21-ГР-350/4/12.07.2022г.

ДО

ЦВЕТАН БОГДАНОВ, носители на вещни права в ПИ 46721.3851.75 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35 е изложен проект за за ИПР за УПИ ІV-75 с образуване на нов УПИ ІV-1000,жс в кв.4 м.”с.Мало Бучино”. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.