Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК20-ВК08-992/5/23.06.2022г.

ДО

АРАМ ХАЧАДУР МАРКОСИАН, БЛАГОВЕСТ МАРИНОВ КОНОВ, ДОБРИ ХРИСТОВ ГЕНЕВ, ИЛИЯНА ИВАНОВА ЦЕКОВА, МИРЕЙ ЕЛИЗ ГРАДЕВ, ПОЛ ХРИСТОФЕР ГРАДЕВ, РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА КОНОВА, ИНА НИКОЛОВА РЯСКОВА, ЖАКЛИН АБРАМСОН, МАРИЯ ЕЛИЗАБЕТ ГЕНЕВА, АЛЕКСАНДРА НИКУЛАУС ГРЕТЕН-ГЕНЕВ, РАДКА СТЕФАНОВА МОСКОВА, БОРИС НИКОЛОВ РЯСКОВ, ПАОЛО КАРЛО ДЖУЛИНИ, РОСИЦА РОМИЛОВА ТОДОРОВА, САВА МАРКОВ РЯСКОВ, АНЕТА МАРТИНОВА ХРИСТОВА, СВЕТЛАНА РОМИЛОВА СТЕФАНОВА, МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА, ПЕТЕР НИКУЛАУС ГЕНЕВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4328.2001 по КК и КР

ДАЯНА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4328.1548 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РA50-582/14.06.22г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за ИПР за нов УПИ ХІІ-1557,за техн.инфраструктура в кв.83 по плана на м.” кв.Горна баня“. Същите се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.