Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ВЕНЦИСЛАВ  ПЕТРОВ  СВИЛЕНОВ, АНЮТА ИВАНОВА СВИЛЕНОВА, ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА НЕЦОВА, ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА НЕЦОВА, ИВАЙЛО СТЕФАНОВ НЕЦОВ, ХРИСТИНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА, ХАРАЛАМПИ НЕДЕЛЧЕВ ХРИСТОВ, ЛЮБА ФИЛИПОВА ПЕТРОВА, СТОЯДИН ФИЛИПОВ СТОИЛОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4333.31 по КК и КР

„РУБИТЕРМ“ ООД, носители на вещни права в ПИ 68134.4333.559 по КК и КР

 

рег.№РОК22-ВК08-341/2/17.06.2022г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПРЗ  с образуване на нови УПИ V-445, жс,оо и пг  и УПИ VІ-365,общ. в кв.501 по плана на м.“Овча купел-ст.кв.50“.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.