Skip to main content

Popular

Recent

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ГОЛОМЕХОВА, носители на вещни права в ПИ 46721.3853.7по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35 е изложен проект за ИПР за УПИ І-индивидуален вилен к-с с образуване на нови УПИ ІІ-3,жс , УПИ ІІІ-4, жс и УПИ ІV-5,жс в кв.3 по плана на м.“в.з.Мало Бучино“. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове в стая 35 с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.