Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изработен ПУП-парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – кабели 20kV за захранване на нов трафопост в ПИ 68134.3922.34, с който се засягат поземлени имоти с идентификатори 68134.3923.39 и 68134.3923.34 в м.“Манилов дол“. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Овча купел“ СО

Прикачени файлове