Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен проект за подобрен устройствен план –план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жк“Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“ в следния териториален обхват за улици:от о.т.19 през о.т.400÷о.т.2≡405÷о.т.822÷о.т.737 до о.т.331“б“ (по бул.“Президент Линкълн“); от о.т.331“б“÷о.т.811 до о.т.336 (ул.“Крушовски връх“ ); от о.т.811 до о.т. 805≡138 (ул.675); от о.т. 805≡138÷о.т.804≡о.т.137 (ул.659) през о.т.802 до о.т.135(ул.661); от о.т.802 през о.т.784 до о.т.713≡8“в“ (ул.662); о.т.713≡8“в“ ÷ о.т.6“б“÷о.т.1“а“÷о.т.6“а“÷о.т.3“б“÷о.т.3“в“; от о.т.3“б“ до о.т.83≡140 (ул.“Централна“); от о.т.83≡140÷о.т.565 до о.т.400 (ул.“Промишлена“); от о.т.737÷о.т.514÷о.т.907 до о.т.500( ул.“Земляне“); ПИ с идентификатор 68134.4335.9569 за част от кв.215 и нов кв.231 с улична регулация; без кв.101, кв.101“а“, УПИ І-озел., и УПИ ІІ-200 в кв.101“б“, УПИ ІІ-за одз в кв.109, УПИ ХІV-9424, УПИ ХVІ-9423, УПИ ХVІІ-17 и УПИ ХVІІІ-14 в кв.114 м. “Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“; план-схеми по чл.108 от ЗУТ по части „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Електроснабдяване“, „Топлоснабдяване“, „Газоснабдяване“ и план за вертикално планиране, заедно с Решение по протокол № ЕС-ПО-07/08.06.2022г. на комисията за определяне на пазарни оценки на поземлени имоти по реда на чл.16 ал.4 от ЗУТ на територията на район „Овча купел“. Проектът и решението са изложени в район „Овча купел“ и на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени предложения , възражения и искания по проекта и комисията по протокол № ЕС-ПО-07/08.06.2022г., с което са приети пазарни оценки на поземлени имоти по реда на чл.16 ал.4 от ЗУТ, до общината чрез район „Овча купел“

 

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/311

 

Прикачени файлове