Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен проект за подобрен устройствен план – изменение на план за улична регулация ( ИПУР ) на м.“Цар Борис ІІІ-2ч.“, район „Овча купел“, на улици: от о.т.37до о.т.54 и създаване на нова улица о.т.53а(нова)÷о.т. 53“б“ (нова)÷о.т.53“в“ (нова)÷о.т.53“г“ (нова)÷о.т.53“д“ (нова)÷о.т.53“е“ (нова); изменение на границите на кв.231“а“ и създаване на нови кв.231“а“ и 231“б“; изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м.“Цар Борис ІІІ-2ч.“ кв.231“а“ на УПИ ІV“за административни и обслужващи функции“ и УПИ ХІІІ-„за научно-изследователска и производствена дейност и офиси“( поземлени имоти с идентификатори 68134.4340.377 и 68134.4340.1568) за създаване на нови УПИ ІV-377-„за жс, оо, офиси, пг и тп“ и УПИ ХІІІ-377„за научноизследователска и производствена дейност и офиси“ и нов УПИ І-„за парк“ в нов кв.231“б“; изменение на границите на контактен УПИ ХV-„за паркинг“. Проектът е изложен в район „Овча купел“ и на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени предложения , възражения и искания по проекта до общината чрез район „Овча купел“.