Skip to main content

Popular

Recent

На основание чл.128 2 от ЗУТ СО, район“Овча купел“ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на улична регулация (ИПУР) на улици: „740“ в участъка от о.т.520 през о.т.61 до о.т.133“а“ и „Белите борове“ между о.т.83 и о.т.137 и изменение на план за регулация на прилежащите на изменената улична регулация УПИ XLV-986, УПИ _-986,общ. , УПИ ХІІІ-980,1071 , УПИ ХХ-331 от кв.55 и УПИ VІ-333, УПИ ХVІІІ-333, УПИ VІІ-980, УПИ VІІІ-980, УПИ ІХ-980, УПИ ХІІ-295 от кв.55“б“ по плана на м.“в.з.Горна баня“. Проектът е изложен в административната сграда на район „Овча купел“. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в срок един месец от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересовните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Овча купел“.

Приемно време на отдел „Устройство на територията,кадастър и регулация“:

Понеделник и четвъртък : 14÷16ч.

Прикачени файлове