Skip to main content

Popular

Recent

На основание чл.128 ал.2 от ЗУТ СО, район“Овча купел“ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план –план за улична регулация и изменение на план за улична регулация на „Софийски околовръстен път“ в обхват от ул.“Лазурна“ и ул.“Киевска“ до АМ „Люлин“ (понастоящем АМ „Струма“) от км 52+760 до км 58+602, ИПР на засегнатите части от контактни квартали в райони „Витоша“, „Овча купел“, „Красна поляна“ и „Люлин“ на територията на Столична община и план-схеми по чл.108 от ЗУТ по части „Водоснабдяване“ , „Електроснабдяване“ , „Газоснабдяване“, „Телекомуникация“ и план-схема за вертикално планиране. Проектите са качени на сайтовете на Направление „Архитектура и градоустройство“ и район „Овча купел“ и са предоставени на хартиен носител на районните администрации.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в срок един месец от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересовните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Овча купел“.

Приемно време на отдел „Устройство на територията,кадастър и регулация“:

Понеделник и четвъртък : 14÷16ч.

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/291/#Attachment