Skip to main content

Popular

Recent

На основание чл.128 2 от ЗУТ СО, район“Овча купел“ съобщава, че са изработени проект за подробен устройствен план – изменение на улична регулация на ул. „Траян Танев“ в участъка от о.т.10 до о.т.35 на улици от о.т.31 през о.т.о.т.33 до о.т.35, от о.т.34 до о.т.88 и от о.т.87 до о.т.89, изменение на план за регулация на УПИ „за черква“ в кв.22, УПИ І „за културен дом и клубове“ в кв.24а, УПИ VІІ-387, VІІІ-388, ІХ-390, 391, Х-392, ХІ-388а в кв.33 и УПИ ХХVІІ-389 и ХХVІ-346 от кв.34 по плана на м. „кв.Суходол“ и план-схема по чл.108 от ЗУТ по част „Канализация“, район „Овча купел“. Проектът е изложен в административната сграда на район „Овча купел“. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в срок един месец от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересовните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Овча купел“.

Приемно време на отдел „Устройство на територията,кадастър и регулация“:

Понеделник и четвъртък : 14÷16ч.

Прикачени файлове