Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен ПУП- план за регулация и план за застрояване на стари кв.48,49,51,53,54,55,56, 60, 62 и части от стари кв.58, 59 и 61 и прилежащи улици по плана- м.“ ОВЧА КУПЕЛ -АКТУАЛИЗАЦИЯ“ и ПАРК„КУКУРЯК“ На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Овча купел“ СО

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/286