Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изработен ПУП-изменение на улична регулация о.т.59÷о.т.272 с нови о.т.101“ и о.т.100“ и прилежащи кв.59 и кв.55 по плана на м.“в.з.Горна баня“. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Овча купел“ СО.

Прикачени файлове