Skip to main content

Popular

Recent

РОК22-ВК08-928/2/14.06.2023г. Столична община уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУР) от о.т. 499 (нова) в м. „Трайков чифлик“ през о.т. 2071 до о.т. 517 (нова), от о.т. 517 (нова) до о.т. 528 (нова), от о.т. 513 до о.т. 538 (нови), от о.т. 510 до о.т. 548 (нови), от о.т. 509 до о.т. 549 (нови) и от о.т. 502 до о.т. 560 (нови), от о.т. 500 през о.т. 560-о.т. 549-о.т. 548-о.т. 538 до о.т. 527“а“ (нови) при кв. 44“а“ в м. „Кв. Суходол“; план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти в м. „Дреновец“ и в м. „Крушовец“, които са прилежащи на уличната регулация, за ПИ с иден­тификатор 681.34.3998.11 се създават нови УПИ в нов кв. 51, за ПИ с идентификатор 68134.3981.23 се създава нов УПИ I в нов кв. 52, за ПИ с иден­тификатор 68134.3981.19 се създават нови УПИ в нов кв. 54, за ПИ с идентификатор 68134.3979.1 се създават нови УПИ I и УПИ II в нов кв. 55, за ПИ с идентификатор 68134.3956.3 се създава нов УПИ I в нов кв. 56 и за ПИ с идентификатор 68134.3982.9 се създават нови УПИ в нов кв. 53; изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 308 до о.т. 313“а“ при м. „Трайков чифлик“, като се измества профилът на улицата от о.т. 310“а“ (нова) до о.т. 499 и от о.т. 528 до о.т. 319 в м. „Кв. Суходол“; изменение на плана за регулация на „Терен за учебно-медицински и болничен комплекс на Медицинската академия – София“, югозападно от кв. „Суходол“, и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ по части „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Елек­троснабдяване“, „Газификация“, „ПТКП“ и проект за вертикално планиране. Проектът и схемите към него са изложени за запознаване в Район „Овча купел“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Овча купел“ на СО.