Skip to main content

Popular

Recent

На основание чл.128 ал.2 от ЗУТ СО съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) на м.“Овча купел-стари кв.12а и част от кв.23“ кв.223 УПИ І-66, „за търговия, бизнес-център и тп“, УПИ ХV-„за техническа инфраструктура“, ПИ с идентификатори от КККР 68134.4336.9535 и 68134.4336.9536 за създаване на нов УПИ І-9536,“за жил.стр,пг и тп“, заличаване на УПИ ХV-„за техническа инфраструктура“, и промяна на границите на кв.223; кв.227 УПИ І-9538,9539,9540,9541, „за жил.стр.,пг и тп“, и УПИ V“за техническа инфраструктура“ ПИ с идентификатори по КККР 68134.4336.9537 и 68134.4336.9622 за създаване на нов УПИ І-9622,“жил.стр., пг и тп“, заличаване на УПИ V“за техн.инфраструктура“ и промяна на границите на кв.227; изменение на плана за улична регулация- изменение на граници и профил на ул.“Житница“ от о.т.460÷о.т.448-о.т.461-о.т.462÷о.т.462“а“; изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на м.“Овча купел-стари кв.12а и част от кв.23“ кв.223 на нов УПИ І-9536,“за жил.стр,пг и тп“ и кв.227 нов УПИ І-9622,“жил.стр., пг и тп“. Проектът е изложен в сградата на районната администрация. Заинтересованите може да се запознаят с проекта и в приемно време : понеделник и четвъртък между 14 и 16ч. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до СО чрез район „Овча купел“.

Прикачени файлове