Skip to main content

Popular

Recent

На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ СО съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план- изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІІ-1527 и УПИ ІV-1512 кв.57 м.“Овча купел-актуализация“, за създаване на нов УПИ ІІІ-9630,9631,“за жс,маг.,подземен гараж и трафопост“, поземлени имоти с идентификатори 68134.4334.9630 и 68134.4334.9631 и РУП за нов УПИ ІІІ-9630,9631“за жс, маг.,подземен гараж и трафопост“ и УПИ VІ-1463 кв.57; изменение на плана за улична регулация на улици: о.т.89А÷о.т.88÷о.т.87 и о.т.85÷о.т.6“б“, отпадане на алея между кв.57 и кв.57“а“ и създаване на нова улица о.т.88 (нова)÷о.т.88“а“ ÷о.т.87“а“ ÷о.т.87“б“ и свързаното с това изменение на плана за регулация и застрояване на контактен УПИ ІІ“за жс, маг. и тп“ и създаване на нов УПИ ІІ“за жс, маг. и тп“ в кв.57“а“ м.“Овча купел-актуализация“, район „Овча купел“. Проектът е изложен в район „Овча купел“. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез район „Овча купел“.

Прикачени файлове