Skip to main content

Popular

Recent

Обявление съгласно чл.128 ал.2 от ЗУТ; чл.128 ал.3 от ЗУТ; чл.129 ал.2; чл.129 ал.5; чл.124“Б“ ал.2 от ЗУТ; 4 от ДР на ЗУТ Обявление съгласно чл.61 от АПК Обявление съгласно чл.20 ал.5 от НРНПОООПРУТСО

рег.№РОК22-ВК08-182/1/06.04.2023г.

 

ДО

МАРИЯ ИВАЙЛОВА МИЛАНОВА, носители на вещни права в 68134.4326.9166 по КК и КР

АНЖЕЛА ДИНЕВА ДИНЕВА, носители на вещни права в 68134.4326.9165 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПУР между о.т.14÷о.т.31 и нова задънена улица о.т.14“а“÷о.т.14“б“   и   ИПРЗ  за УПИ V-165 с образуване на нови УПИ ХІV-1507, жс  и УПИ V-165 в кв.73 по плана на м.“в.з.Горна баня“.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.