Skip to main content

Popular

Recent

Район „Овча купел” към Столична община, на основание чл.128 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на местност „в.з.Горна баня“ и схемите на ВиК техническа инфраструктура в обхвата на кв.81а, УПИ І-526, УПИ ІІІ-526, УПИ ХV-1323,за коо и жс, за създаване на нови УПИ І-9300, за жс, УПИ ІІІ-9301, за жс и създаване на нов кв.81“б“ с нов УПИ ХV-323, за коо и озеленяване, изменение на улична регулация от о.т.119“а“ до о.т.119“б“, от о.т.117“б“ до о.т.117“а“, отпадане на задънена улица от о.т.117“б“ до о.т.117“в“ и създаване на нова улица от о.т.119“в“ до о.т.119“г“. Проектът е изложен в район „Овча купел“ ет.2 ст.35.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез районната администрация на СО- район  „Овча купел“ .

Прикачени файлове