Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ на основание  чл.128 ал.2 от ЗУТ за обект на техническата инфраструктура Модернизация на железопътен участък : „София-Перник-Радомир”

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание  чл.128 ал.2 от ЗУТ за обект на техническата инфраструктура

Район „Овча купел” към Столична община, на основание чл.128 ал.2 във връзка с чл.150 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на заинтересованите, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за : Модернизация на железопътен участък : „София-Перник-Радомир” за проект „Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа” в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София-Владая от проектен км 1+220 до проектен км 15+332 по Път 1.

Комплексният проект съдържа проекти на подробни устройствени планове – изменение на планове за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ), изменение на планове за улична регулация  (ПУП-ИПУР) и парцеларен план (ПУП-ПП) за трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура.

Проектната разработка обхваща трасето на съществуващата железопътна линия София – Радомир и съседните на нея територии.

С подробните устройствени планове се предвижда:

  • Изменения на УПИ в кв.799г и кв.824 и формиране на УПИ за жп.ареал в кв. 799г по плана на м.”Фондови жилища”, ИПУР от О.Т.7- О.Т.6- О.Т.5- О.Т.4- О.Т.3- О.Т.2- О.Т.1- О.Т.40г по плана на м.„Фондови жилища” , СО район „Сердика”;
  • Изменения на УПИ в кв.15 по плана на НПЗ „Захарна фабрика”, ИПУР от О.Т.47- О.Т.46- О.Т.94- О.Т.94а по плана на НПЗ „Захарна фабрика”, кв.858а, 863 и кв.865а по плана на жк „Вълчо Иванов” ИПУР О.Т.34- О.Т.35- О.Т.36- О.Т.37а- О.Т.38а- О.Т.40б- О.Т.40в по плана на жк „Вълчо Иванов”, кв.32 и кв.79 по плана на жк „Разсадника-Бежанци”, ИПУР О.Т.1- О.Т.1а- О.Т.1б- О.Т.1в- О.Т.2- О.Т.3- О.Т.4 по плана на жк „Разсадника-Бежанци”, кв.1 по плана на м.”Западен парк” , формиране на УПИ за жп ареал в кв.1 по плана на м.”Западен парк”, ИПУР  О.Т.4(327) – О.Т.5(323) – О.Т.6- О.Т.7 по плана на кв.”Гевгелийски” , всички попадащи на територията на СО-район „Илинден”;
  • Формиране на УПИ за жп ареал в кв.1 по плана на м.”Национален физкултурен комбинат”, създаване на нови УПИ в кв.15 по плана на жк „Факултета”, ИПУР О.Т.79а- О.Т.78а- О.Т.77а- О.Т.76в- О.Т.79б- О.Т.76а- О.Т.75а- О.Т.75б и О.Т.48а- О.Т.49в- О.Т.49б по плана на жк „Факултета”, изменения на УПИ в кв.1 и създаване на нови УПИ в кв.1 по плана на „Терена- отреден за трудови войски в с.Суходол”, всички попадащи на територията на СО – район „Красна поляна”;
  • Изменения на УПИ в кв.7а, 9а и кв.15 по плана на м.“Юбилейна гора“, формиране на УПИ за жп-ареал в кв.7а по плана на м.“Юбилейна гора“, кв.10, 15, 17, 18, 63 и кв.109 по плана на м.“кв. Горна баня“, формиране на УПИ за жп-ареал в кв.63 и кв.109 по плана на м.“кв. Горна баня“, ИПУР от О.Т.1- О.Т.2- О.Т.3, от  О.Т.140- О.Т.141- О.Т.480- О.Т.143 и от О.Т.155д- О.Т.154а по плана на м.“кв. Горна баня“, всички попадащи на територията на СО-район „Овча купел“;
  • Изменения на УПИ в кв.13, 29а и кв.64а по плана на м.“Карпузица“, ИПУР от О.Т.227- О.Т.5- О.Т.6 по плана на м.“Карпузица“, на кв.8, 8а, 9, 18, 24 и кв.36 по плана на м.“Цар Борис ІІІ- ІІІ и ІVч.“, ИПУР от О.Т.100- О.Т.101 и  О.Т.102- О.Т.102а- О.Т.82а по плана на м.“Цар Борис ІІІ- ІІІ и ІVч.“, формиране на УПИ за жп ареал в кв.18 по плана на м.“Цар Борис ІІІ- ІІІ и ІVч.“, кв.9 и кв.10 по плана на м.“Мала кория“, ИПУР  О.Т.83а- О.Т.82- О.Т.82а- О.Т.102а по плана на м.“Мала кория“, всички попадащи на територията на СО-район „Витоша“.
  • Подробен устройствен план – парцеларен план извън урбанизираните територии за трасе на жп.линия, засягащо поземлени имоти, попадащи в кадастрални райони 68134.1109,.1894, .1895, .1897, .1901, .1902, .1904, .1909, .4217, .4300, .4331 и 68134.4332 по кадастралната карта на гр.София.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез районните администрации на СО- район  „Сердика“, район „Илинден“, район „Красна поляна“, район „Овча купел“ и район „Витоша“.

 

Документи:

https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/267