Skip to main content

Popular

Recent

Заповед за обществено обсъждане на проект за ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА 
РЕГУЛАЦИЯ за УПИ І-237, за жс и УПИ ІІ-166 за жс по границата на имот с 
идентификатор 68134.4333.166 по КК и КР

Прикачени файлове