Skip to main content

Popular

Recent

Финансово-счетоводна дейност

Отдел „Финансово – счетоводен“
Осъществява финансово счетоводната и бюджетна дейност на района.
* Осчетоводява всички операции от финансово естество в съответствие със Закона за счетоводството, специфичните изисквания на бюджетното.
* Осъществява дейността си в съответствие със Закона за счетоводството, НСС, Националния сметкоплан, ЗКПО, ЗОДФЛ, ЗДДС и всички нормативни актове, засягащи тази дейност, и с указанията на Столична община.
* Подготвя всички справки и отчети, отнасящи се до счетоводната и бюджетна дейност на района.
* Съхранява счетоводния архив, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
* Заприходява, съхранява и отпуска по възприет ред стоково материалните ценности и имуществото.
* Извършва инвентаризации на имуществото на района, съгласно ЗС.
* Събира дължимите наеми от наемателите, такси от граждани и фирми и гаранции.

*Издаване на удостоверение Образец УП-1 – Заявление до НОИ за отпускане на пенсия – ЧР
*Издаване на удостоверение Образец УП-2 – за осигурителен доход – ФС
* Издаване на удостоверение Образец УП-3 – за осигурителен (трудов) стаж – ЧР
Бланка заявление

* Изплащане на присъдена издръжка:
Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Образец на декларация

Издръжките се изплащат след 10-то число на месеца в приемното време на района.

* Определяне на цени на услугите: НОАМТЦУПСО

*БАНКОВИ СМЕТКИ:

ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ И НАЕМИ:

“ОБЩИНСКА БАНКА” АД
КЛОН “КРАСНО СЕЛО”

СО – РАЙОН “ОВЧА КУПЕЛ”
IBAN:  BG 57 SOMB 9130 31 24913501
BIC КОД: SOMBBGSF
ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ:

“ОБЩИНСКА БАНКА” АД
КЛОН “КРАСНО СЕЛО”

СО – РАЙОН “ОВЧА КУПЕЛ”

IBAN: BG 48 SOMB 9130 33 24913501
BIC КОД: SOMBBGSF

Прикачени файлове