Skip to main content

Popular

Recent

СО – район „Овча купел“ обучава служителите си по проект

СО – район „Овча купел“ обучава служителите си по проект

Стартира изпълнението на проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО-район „Овча купел”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е одобрен по Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07.

Чрез изпълнението на проекта, СО – район „Овча купел“ цели:

  • Подобряване на квалификацията на служителите от района за по-добра администрация и обслужване на гражданите и бизнеса;
  • Насърчаване на увереността и мотивацията на служителите при изпълнение на преките им задължения, така че да се постигне на по-висока ефективност и по-добри резултати;
  • Подобряване на работния климат и уменията на служителите за работа в екип“.

По проекта ще бъдат реализирани общо 250 обучения на служителите от районната администрация. Основна част от тях ще бъдат осъществени от Института по публична администрация, чиято мисия е да провежда обучения за развитието на отговорна, професионална и отзивчива администрация в служба на обществото. Обучителите на Института ще обучат служителите в редица сфери като финансово-стопанско управление, управление на човешките ресурси, управление на административната дейност и правни аспекти, превенция и противодействие на корупцията, електронно управление и чуждоезикови познания. Служителите на районната администрация ще преминат обучения и по ключови компетентности, в т. ч. екипна ефективност, лична ефективност и др.

Обученията са определени вследствие на идентифицирани конкретни потребности от повишаване на квалификацията, знанията и уменията на служителите в районната администрация. Очакваният резултат от провеждането на обученията е, като цяло, да се повиши капацитетът на служителите от СО-район „Овча купел”, да се подобри работата на администрацията и обслужването на гражданите и бизнеса.