Skip to main content

Popular

Recent

Регистрирано обявление в АОП под № 556999

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строителството на обект „Изграждане и оборудване на Обединено детско заведение за осем групи, кухненски блок и ограда в УПИ I, кв. 20, м. „Овча купел“, обявена с Решение № РД 09- 188/23.08.2013г. на Кмета на СО- район „Овча купел“. Регистрирано обявление в АОП под № 556999.

РАЗЯСНЕНИЕ 1 по документация – основание чл. 29 от ЗОП / 11.09.2013г.
РАЗЯСНЕНИЕ 2  по документация – основание чл. 29 от ЗОП / 23.09.2013г.
РАЗЯСНЕНИЕ 3  по документация – основание чл. 29 от ЗОП / 23.09.2013г.

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ