Skip to main content

Popular

Recent

Избор на изпълнител за „Изпълнение на дейности за осигуряване на публичност” по проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО – район „Овча купел“

Публикувана в Четвъртък, 26 Юни 2014 

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Изпълнение на дейности за осигуряване на публичност” по проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО – район „Овча купел“, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ ”Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ , обявена с Решение № РД 09- 108/26.06.2014г. на Кмета на СО- район „Овча купел“. Регистрирано обявление в АОП под № 611124.

Публикувана в Сряда, 20 Август 2014

 Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП за отваряне на ценовите оферти

 

Публикувана в Сряда, 21 Август 2014

Съобщение по чл. 68, ал.2, във връзка с чл. 69а, ал. 3 от ЗОП за промяна на часа на отваряне на ценовите оферти.