Skip to main content

Popular

Recent

Публично състезание за „Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за строеж: „Довършване на блок „Г” и блок „Д” – физкултурен салон към 149 СОУ „Иван Хаджийски” в УПИ ХII, кв. 3б (стар 13), м. „Овча купел – 2”, район „Овча купел”, гр. София

Публично състезание за „Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за строеж: „Довършване на блок „Г” и блок „Д” – физкултурен салон към 149 СОУ „Иван Хаджийски” в УПИ ХII, кв. 3б (стар 13), м. „Овча купел – 2”, район „Овча купел”, гр. София

Публично състезание за „Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за строеж: „Довършване на блок „Г” и блок „Д” – физкултурен салон към 149 СОУ „Иван Хаджийски” в УПИ ХII, кв. 3б (стар 13), м. „Овча купел – 2”, район „Овча купел”, гр. София. Уникален номер на Обявлението в АОП № 779219.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – качено на 09.10.2019 г.

Обявление за изменение – качено на 25.04.2019 г.

Споразумение № 3 за изменение – качено на 25.04.2019 г.

Обявление за изменение – качено на 17.01.2019 г.

Споразумение № 2 за изменение – качено на 17.01.2019 г.

Обявление за изменение – качено на 26.09.2018 г.

Споразумение за изменение – качено на 26.09.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 14.09.2017 г.

Договор с приложения качен на 07.09.2017г.

Решение за определяне на изпълнител-качено на 31.05.2017г.

Протоколи № 2 и № 3 от работата на комисията-качени на 31.05.2017г.

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП – качено на 17.05.2017г.

Протокол № 1 от работата на комисията – качен на 10.05.2017 г.

Обявление за поръчка – качено на 27.03.2017 г.

Решение за откриване на процедура – качено на 27.03.2017 г.

Образци към документация – качени на 27.03.2017 г.

Документация за участие – каченa на 27.03.2017 г.