Skip to main content

Popular

Recent

Обява № 2 за обществена поръчка

Обява № 2 от 08.06.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет:

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи въз основа на одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за обект: Реновиране и озеленяване на пространство в ж.к. „Овча купел 2“, кв. 17, УПИ II – ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ТП”