Skip to main content

Popular

Recent

Удължава се срокът за подаване на проект за газификация или техническа схема

Столична община удължава срока за подаване на проект за газификация или техническа схема от одобрени кандидати

С настоящото съобщение Столична община информира всички одобрени кандидати по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ , че срокът за предоставяне на:

  1. Проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и (в случай на преминаване към отопление на газ); или
  2. Техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети (в случай на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза) се удължава до 09.12.2020 г.

Документите се предоставят в районната администрация по местонахождение на имота.