Skip to main content

Popular

Recent

Промяна в Договор за гаранция при строителството на елементите на техническата инфраструктура и зелена система на територията на Столична община, касаеща частните инвеститори и фирмите.

Съобщение

 

До всички заинтересовани лица

 

Във връзка с подписване на договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж за техническа инфраструктура съгласно „Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на СО“,

От 12.03.2021г. има  промяна в Договор за гаранция при строителството на елементите на техническата инфраструктура и зелена система на територията на Столична община, касаеща частните инвеститори и фирмите.

Промяната е в чл.2 , ал. 1, ал.2, ал.3

 

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на необходимите строително-монтажни работи /СМР/, предмет на настоящият договор, е 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от датата на подписването му. В случай, че строително – монтажните работи не могат да бъдат изпълнени в рамките на този срок, преди изтичането му следва да се сключи допълнително споразумение  към договора за удължаването му, но с не повече от същия период от време.

           (2) Съгласно чл.3, ал. 4 от Наредба на Столичен общински съвет за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система и гаранциите при строителството им на територията на столична община (загл. доп. – решение № 660 по протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.), Изпълнителя изгражда своите мрежи, съгласно заявените от него инвестиционни намерения при съобразяване със строителната програмата на общината за текущата година.

(3) Протоколът образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура и разрешението за строеж, в копие се представя своевременно в дирекция УАТ на Столична община и в дирекция „Строителство“ към Направление „Обществено строителство“ на Столична община за отчитане/проследяване/ срока на договора.