Skip to main content

Popular

Recent

Предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от изгубване

Столичния общински съвет прие Решение (№ 270 от 21.04.2022г.), за предоставянето на 250 броя GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от изгубване. Също така, към тях ще бъдат предоставяни и SIM карти, към които да бъде инсталирано приложение за проследяване, което ще бъде с 2 (две) години безплатен абонамент.

 Желаещите да получат комплект – устройство и SIM карта, трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Да са получили резултат от ММSE (Mini-Mental State Examination – Кратка скала за оценка на когнитивните функции) тест под 27 точки. Т.е. от 25 до 27 точки се обхващат хората в преддементна фаза, а от 21 до 24 точки, от 10 до 20 точки и от 0 до 10 точки са съответно хората в лек, умерен и тежък стадий на деменция;
 • ДА ИМАТ:
 • Настоящ адрес на територията на Столична община (всеки един от 24-те района на София – град)
 • Ако имат постоянен адрес (адрес по лична карта) на територията на Столична община, то да нямат настоящ адрес извън пределите й.
 • Непрекъснати здравноосигурителни права.

Необходимите документи за кандидатстване са:

 • Заявление, което е по образец. – Заявление-GPS
 • Здравни документи:
 • Епикриза, или друг документ от невролог или невропсихолог, в който да са описани проведените специфични изследвания за поставяне на диагноза, както и да са упоменати резултатите от проведено невропсихологично изследване с ММSE тест и
 • Друга медицинска документация относно наличието на придружаващи заболявания, ако има такива;
 • Декларация по образец, от лицето, за което се предвижда GPS устройството (Независимо дали ще кандидатства сам, или чрез свой роднина), че е съгласен да получи такова. (Линк)
 • Пълномощно, в случаите, когато Заявлението и придружаващите го документи ще се подават от пълномощник – Свободен текст и подпис на лицето, за което се предвижда GPS устройството.

 Документите могат да се подадат както лично, така и от член на домакинството (съпруг; лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; дете или роднина, ако живеят при лицето), или от грижещ се за лицето човек, като задължително трябва, да се упомене в Пълномощното.

 • Документите се подават в запечатан плик, върху който се посочват трите имена на кандидата (човекът за когото ще е GPS устройството) и се адресират на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства.

 

КЪДЕ И КАК МОГА ДА ПОДАМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

 • Къде?
 • В Деловодството на Столична община, на ул. „Московска“ № 33.
 • В съответната Районна администрация, на която лицето е регистрирано по настоящ адрес (местоживеене), или по постоянен адрес (по лична карта, само когато няма друг настоящ адрес извън София-град.)
 • Как?
 • На хартия, по гореописания начин (запечатани в плик).
 • На електронен адрес (имейл на Столична община, или на съответната районна администрация), като целият пакет от документи следва да се сканира и в текста към имейла да се напише същото като на плика – че се кандидатства по Решение № 270 на Столичен общински съвет, на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства и Трите имена на кандидата.

 Ако предадете на съответната Районна администрация пакета от документи (независимо дали на хартия, или електронно) те мигновено ще бъдат препратени към Столична община.

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

Милка Колешанска – Старши експерт към Столична община

Тел. 0885/ 266 – 104

Имейл: mkoleshanska@sofia.bg

Прикачени файлове