Skip to main content

Popular

Recent

Информация за родители на неприети в детски ясли деца

Уважаеми родители,

На 24.01.2023 г. в Държавен вестник е обнародвано Постановление №7 на МС, с което се регламентира продължаването на компенсирането на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи и през 2023 г. Продължават да се прилагат условията и редът, определени с Постановление № 231 на Министерския съвет от 2022 г.

При първоначално кандидатстване е необходимо да бъдат представени следните документи:

  • Заявление /образец/
  • Договор с частната детска ясла или с физическо лице /Представя се еднократно или при промяна в условията/
  • Фактура
  • Платежно нареждане или касов бон
  • Удостоверение за банковата сметка / Представя се еднократно/

Не се приемат друг вид документи за разходи (напр. разходен ордер, служебна бележка и др.)

При непредставяне на някой от документите не се изплаща компенсация!

Напомняме на всички, че срокът за кандидатстване за м. януари 2023 г. е 05.02.2023 г. Кандидатстването е до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсация.

Документи представени след срока няма да бъдат разглеждани!

Прикачени файлове