Skip to main content

Popular

Recent

Услуги на отдел „Правно, административно, информационно обслужване, гражданска регистрация и човешки ресурси“

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61870

2075 Издаване удостоверение за семейно положение, съпруг/а, деца

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61661

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61956

2076 Издаване на удостоверение на акт за раждане – дубликат

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62014

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61837

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61691

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61934

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61878

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61946

2109 Издаване на удостоверение семейно положение

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61319

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62101

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61830

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62256

2016 Издаване на удостоверение за наследници

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61300

2033 Възстановяване или промяна на име

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61267

2034 Издаване на препис извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62085

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62093

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62029

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81767

2053 Припознаване на дете

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62226

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61848

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62250

2017 Издаване на удостоверение за сключване брак от български граждани в чужбина

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61699

2073 Издаване на удостоверение на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61765

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62303

2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62119

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81772

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61708

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61700

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81047

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/42814

2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81754

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62005

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/61975