Skip to main content

Popular

Recent

СЪОБЩЕНИЕ – отдаване на пасища

СЪОБЩЕНИЕ

Районната  администрация  дава  следната  допълнителнаинформация  относно отдаване на пасища от общинския поземлен фондпо чл.37и  от ЗСПЗЗ  :

 1. Срока за подаване на заявления е до 14.04.2015г.
 2. Имот 085001 от землище на кв. Горна баня и имот 092034 отземлище на кв. Суходол отпадат поради техническа грешка.
 3. Имот 145001 с площ от 62,848дка от землище на кв. Суходол севключва в списъка за отдаване на пасища общинския поземленфонд по чл.37и от ЗСПЗЗ
 4. Документи, изискващи се допълнително за кандидатстване отсобственици или ползватели на животновъдни обекти:
  1. Копие от лична карта за физически лица
  2. Копие от документ за регистрация или единенидентификационен код на юридическото лице или едноличниятърговец съгл.чл.23от Закона за търговския регистър.
  3. Удостоверение за регистрация на животновъден обект спасищни селскостопански животни, регистрирани вИнтеграционната информационна система на БАБХ
  4. Декларация по чл. чл.37и от ЗСПЗЗ за липса на задължения
 5. Образци за подаване на заявления се получават от деловодството.

Н-к отд. „УОСЖФ, РКТД“ – инж. М. Ботева