Skip to main content

Popular

Recent

О Б Я В Л Е Н И Е на СО район “ Овча купел ”

ОБЯВЛЕНИЕ на СО район  “Овча купел”

Днес,  17.08.2015г. на осн.чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане натъргове и конкурси,  във връзка  с Решение №591 по протокол №86,  т.98/23.07.2015г.  наСтоличен общински съвет, съгласно  Заповед № СО РД 09-08-122/11.08.2015г. на Кмета наСтолична община и Заповед №РД 09-190/14.08.2015г.на Кмета на СО район “Овча купел”

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧНО   ОПОВЕСТЕН   КОНКУРС

за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение, част от имот-публична общинскасобственост, находящо се на територията на район „Овча купел” по реда на Наредбата заусловията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет  заследния обект: помещение, част от имот-публична общинска собственост, находящо се всградата на 88-мо СОУ “Димитър Попниколов” , с площ 392,00 кв.м., АОС 3395/2013г.,отредено за спортна зала с начална конкурсна  месечна наемна цена 756,00 лв. без ДДС, засрок от 5 /пет/ години.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
  2. Цена на конкурсната документация-60.00 лв. с вкл. ДДС.
  3. Гаранция за участие в конкурса:-100.00 лв.
  4. Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В, 1 ет.-каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 18.08.2015г. до 16.00 часа на 18.09.2015г. вкллючително.
  5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/-Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В, 1 ет.-деловодство до 16:00ч. на 18.09.2015г. включително.
  6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 21.09.2015г.. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на районана бул. “Цар Борис III” №136 В,  заседателна зала на II-ри етаж.
  7. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел“ – отдел “УОСЖФ и РКТД” тел. 02/955-44-62, вътр.217 e-mail: soок@mail.bg
  8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила самоедна оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

 

За КМЕТ  НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”:
съгласно заповед РД 09-185/6.08.2015г                   
инж. П. Ташев

Съгласувал:
Гл. юрисконсулт отдел “Правен”
К. Чакъров

Изготвил:
ст.експерт отдел “УОСЖФ и РКТД”
М.Атанасова