Skip to main content

Popular

Recent

Удължаване на срока за подаване на оферти за помещение, отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  на СО район Овча купел

Днес, 28.06.2016 г. на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА16-РД 09-854/18.05.2016 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК16–РД 09-226/25.05.2016 г. на Кмета на СО район “Овча купел”

 

ОБЯВЯВАМ:

удължаване на срока с 15 /петнадесет/ дни, считано от 29.06.2016 г. до 13.07.2016 г./вкл./ за подаване на оферти за следния обект:

 

Помещение, находящо се в кв.“Горна баня”, ПИ 68134.4327.2714, част УПИ V, кв. 27, отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, с използвана полезна площ от 30,29 кв.м.

–  Начална конкурсна наемна цена – 60,60 лв. месечно без ДДС.

 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация-60.00 лв. с вкл. ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса -100.00 лв.

4.Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, ет.1-каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 29.06.2016 г. до 16.00 часа на 13.07.2016 г. /включително/.

5.Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/-Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В,  ет.1-деловодство до 16:00 часа на 13.07.2016 г. /включително/.

6.Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 14.07.2016 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136 В,  заседателна зала на II-ри етаж.

  1. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел“ –отдел “Търговска дейност” тел. 02/955-44-62, вътр.217 e-mail: soок@mail.bg

 

 

 

ЗА КМЕТ  НА

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”:

/съгласно Заповед РОК16-РД09-246/24.06.2016г .на Кмета на район “Овча купел”/

/Димитър Узунов/

 

 

Съгласувал:

Ст.юрисконсулт отдел “ПАИОГРЧР”:

/Н. Кръстева/

 

Изготвил:

Ст. експерт отдел “УОСЖФ,ТД и КР”:

/М. Атанасова/