Skip to main content

Popular

Recent

Съобщение за поправка на грешка

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме, че е издадена заповед № РОК18-РА50-21/01.06.2018 г. на главния архитект на район „Овча купел“ за поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на виза за проектиране, издадена за  УПИ VІІ-618, кв. 110, местност кв. Горна баня, нанесен върху КККР с идентификатор 68134.4332.618.