Skip to main content

Popular

Recent

Помещение отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, с използвана полезна площ от 30,29 кв.м.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси във връзка със Заповед № СОА 16-РД 09-854/18.05.2016 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК 16 –РД 09-226/25.05.2016 г. на Кмета на СО район “Овча купел”

За отдаване под наем за срок от 5 години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следния обект:

Помещение, находящо се в кв.“Горна баня”, ПИ 68134.4327.2714, част УПИ V, кв. 27, отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, с използвана полезна площ от 30,29 кв.м.

– Начална конкурсна наемна цена – 60,60 лв. месечно без ДДС.

Прикачени файлове