Skip to main content

Popular

Recent

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси,  във връзка със Заповед № СОА197-РД09-1066/30.07.2019г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК19–РД09-217/14.08.2019г. на Кмета на СО район “Овча купел”

                                                               ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години на част от имот – публична общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следния обект:

1.1. Помещение-публична общинска собственост, съгласно АОС№3366/26.03.2013г., разположено в сградата на 72 ОУ “Христо Ботев”, с адрес:гр.София, район “Овча купел”, кв. “Суходол”, ул. “Овчо поле” №21, УПИ І, кв.17 сграда с идентификатор 68134.4141.418.5. представляващ ученически бюфет, с площ 48,00 кв.м. и месечна наемна цена 48,00 лв./четиридесет и осем лева/ без ДДС.

 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
  2. Цена на конкурсните книжа за участие – 60,00 лв. /шестдесет лева/ с вкл. ДДС
  3. Гаранция за участие в конкурса -100.00 лв. .

4.Място на помещенията – гр. София, кв. “Суходол”, 72 ОУ “Христо Ботев”, ул. “Овча поле” №21.

5.Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В, 1 ет.-каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 19.08.2019г. до 17.00 часа на 19.09.2019г. включително.

  1. 6. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/-Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В, 1 ет.-деловодство до 17:00ч. на 19.09.2019г. включително.
  2. 7. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 09.2019г.. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” №136 В, заседателна зала на II-ри етаж.
  3. 8. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел“ –отдел “УОСЖФ и ТД ” тел. 02/955-44-62, вътр.217 e-mail: soок@bg
  4. 9. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни