Skip to main content

Popular

Recent

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  на СО район “Овча купел”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  на СО район Овча купел

Днес, 01.10.2019г. на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповед №СОА19-РД09-943/04.07.2019г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК19–РД09-249/27.08.2019г. на Кмета на СО район “Овча купел”

                                                        ОБЯВЯВАМ:

удължаване на срока с 15 /петнадесет/ дни, считано от 01.10.2019г. до 15.10.2019г. /включително/ за подаване на оферти за следния обект:

1.1.Помещение-публична общинска собственост, съгласно АОС№3571/19.01.2015г., разположено в сградата на 149 СУ “Иван Хаджийски”, с адрес: гр.София, район “Овча купел 2”, ул.”Иван Хаджийски” №21, УПИ І, кв.3Б, сграда с идентификатор 68134.4333.9734.1. представляващ ученически бюфет, с площ 50,50 кв.м.,с месечна наемна цена – 60,00 лв./ шестдесет лева./  без ДДС.

 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
  2. Цена на конкурсната документация-60.00 лв. с вкл. ДДС.
  3. Гаранция за участие в конкурса -100.00 лв.
  4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, ет.1-каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 01.10.2019г. до 17.00 часа на 15.10.2019г. /включително/.

5.Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/-Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В,  ет.1-деловодство до 17.00 часа на 15.10.2019г. /включително/.

6.Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 16.10.2019г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136 В,  заседателна зала на II-ри етаж.

  1. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел“ –отдел “Търговска дейност” тел. 02/955-44-62, вътр.217 e-mail: soок@mail.bg

 

 

КМЕТ  НА

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”:

/Христина Семерджиева/

 

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт отдел “ПАИОГРЧР”:

/А. Спасова/

 

Изготвил:

Ст. експерт отдел “УОСЖФ и ТД ”:

/М. Попова/