Skip to main content

Popular

Recent

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  на СО район “Овча купел”

Днес, 21.10.2019г. на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповед №СОА19-РД09-1076/31.07.2019г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК19–РД09-266/16.09.2019г. на Кмета на СО район “Овча купел”

 

                                                        ОБЯВЯВАМ:

 

удължаване на срока с 15 /петнадесет/ дни, считано от 21.10.2019г. до 04.11.2019г. /включително/ за подаване на оферти в публично оповестен конкурс за  отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години на част от имот – частна общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следния обект:

1.1. Свободен ,нежилищен имот, частна общинска собственост, част от УПИ1, кв.19, с идентификатор 68134.433.1905, одобрен със Заповед №РД18-51/15.07.2010г. на АГКК, актуван с АОС№3722/2016г., вписан в Агенцията по вписванията с площ 13,34 кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение-павилион по типов проект, находящ се в ж.к. Овча купел 2.

-Начална конкурсна наемна цена-74,00 лв./ седемдесет и четири лева/ месечно, без ДДС.

 

 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
  2. Цена на конкурсната документация-60.00 лв. с вкл. ДДС.
  3. Гаранция за участие в конкурса -100.00 лв.
  4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, ет.1-каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 21.10.2019г. до 17.00 часа на 04.11.2019г. /включително/.

5.Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/-Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В,  ет.1-деловодство до 17.00 часа на 04.11.2019г. /включително/.

6.Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 05.11.2019г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136 В,  заседателна зала на II-ри етаж.

  1. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел“ –отдел “УОСЖФ и ТД” тел. 02/955-44-62, вътр.217 e-mail: soок@mail.bg

 

 

ВрИД Кмет на район „Овча купел“

/Инж. Петър Ташев

Съгл. решение № 641/17.09.2019г. на СОС/

 

 

Съгласувал:

Нач. отдел “ПАИОГРЧР”:

/З. Кондакова/

 

Изготвил:

Ст. експерт отдел “УОСЖФ и ТД ”:

/М. Попова/