Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВА преписка вх. №  РОК18-ГР00-447/06.08.2018 г.

ОБЯВА

преписка вх. №  РОК18-ГР00-447/06.08.2018 г.

Съобщаваме Ви, че в техническа служба на район „Овча купел” – бул. ”Цар Борис ІІІ”, № 136в, ет. 2, е изложена виза за проектиране, издадена на основание чл. 140, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 6, чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, от Главния архитект на СО-район „Овча купел“, за проектиране на нова общественообслужваща сграда – заведение за хранене, в УПИ І-355 (ПИ 68134.4336.355), кв. 9а, м. ”кв. Овча купел-актуализация”, която можете да прегледате срещу документ за собственост в приемното време:

понеделник   – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък       – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да обжалват визата по реда на чл. 215 ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел” до Административен съд София-град, с приложен документ за собственост.