Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Инвестиционно предложение за проектиране и  изграждане на ново локално пречиствателно съоражение( ЛПСОВ) за 8 екв. жители за пречистване на битово-фекални води (БФК) и изграждане на отливен канал     за пречиствателни води със заустване и повърхностен воден обект Домуз дере. Към обект „Жилищна сграда с подземни гаражи УПИ XV-1794, кв91а“, ПИ с идентификатор 68134.4338.1794 ,  м.Овча Купел СО, гр. София. Сградата е новопроектирана.

Прикачени файлове