Skip to main content

Popular

Recent

Инвестиционно предложение за „Обект: „КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. „В.З. ГОРНА БАНЯ“, РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

Обект: „КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. „В.З. ГОРНА БАНЯ“, РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 1. Данни за възложителя.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ул. „Московска №33, ЕИК 000696327, представлявана от Кмета Йорданка Асенова Фандъкова

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на нова ВиК мрежа по улици в квартал вилна зона Горна баня. Канализационните и водопроводни клонове, са както следва:

 • Канализационните клонове са:

Гл.кл.I -част, кл.22 и Гл.кл.II-част.

 • Гл.кл.I-част: от РШ16 по ул.“Люлински поток“,по ул. „Дъга“,по ул. „Пладнище“, по ул. „Ехо“ до включване в СРШ21 на Гл.Кол.IV.

 • кл.22: от РШ1 до включване в РШ19 на Гл.кл.I-част по ул. „Дъга“.

 • Гл.кл.II-част: по ул. „Равнище“ от РШ40 до същ.РШ по ул. „Извор“

 • Водопроводните клонове са:

Гл.к-II-част, к-107, к-110, к-120, к-121, к-123, к-131, к‑136 .

 • Гл.к-II-част: по ул. „Пладнище“ от.т.400=ОК331 до т.56=ОК310.

 • к-107: по ул. „Дъга“ от т.А до т.271=ОТ389

 • к-110: по ул. „Люлински поток“ от т.253=ОТ416 до т.254=ОТ391

 • к-120: по ул. „Пладнище“ от т.257=ОТ374 до т.258=ОТ359

 • к-121: по ул. „Пладнище“ от т.272=ОТ375 до т.257=ОТ374

 • к-123: по ул. „Равнище“ от т.428=ОТ221а до т.425=ОТ230

 • к-131: по ул. „Вечерна прохлада“ от т.425=ОТ230 до т.426

 • к‑136: по ул. „Пладнище“ от т.258=ОТ359 до т.400=ОТ331

Предмет на проекта е актуализация на работен проект за канализационна и водопроводна мрежа на кв.в.з.Горна баня, район Овча купел, с издадено разрешение за строеж No Б-56/ 13.07.2015г.

Целта на проекта е да се осигури отвеждане и пречистване на отпадъчните води от територията, обхваната от изграждащите се канализационни и водопроводни клонове в цитирания обхват, като това ще доведе до подобряване на условията на живот на жителите, населяващи тази част на кв.в.з.Горна баня, както и до опазване на околната среда.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

– цифров модел, предоставен от „ГИС-София“ ЕООД:

 1. Подробен устройствен план и влезли в сила изменения на ПРЗ в обхвата на горния обект и прилежащите територии;

 2. Цифров модел на регулационния план във формат DWG;

 3. Цифров модел на кадастъра на подземните проводи във формат DWG;

 4. Цифров модел на кадастрална карта във формат DWG;

 5. Нивелачни репери;

 6. Реперажи и координати на геодезичните точки;

 7. Нивелетни планове;

 8. Сканирани изображения на кадастрални листа във формат TIF.

– геодезическо заснемане;

– изходни данни от експлоатационните дружества;

4. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Обекта, предмет на инвестиционното предложение се ситуира в западната част на гр. София, район „Овча купел“. Инвестиционното предложение обхваща изграждане на канализационни и водопроводни клонове по улици: ул.“Люлински поток“, ул. „Дъга“, ул.„Пладнище“, ул. „Равнище“, ул. „Вечерна прохлада“, ул. „Ехо“, район “Овча купел”.

Не се засягат защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство. Изграждането на канализационния и водопроводните клонове нямат трансграничен характер върху компонентите на околната среда.

Трасетата на колекторите и водопроводите са изцяло в Публична общинска собственост. По време на изпълнение на СМР за осигуряване на достъп до съответния строителен участък ще се използват съществуващите в района на строителния участък улици от уличната мрежа на кв.вилна зона Горна баня, р-н Овча купел.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

При строителството ще се използват съвременни методи, като строително-монтажните работи по изпълнението на обекта включват дейности, характерни за ВиК обекти.

По време на изграждането на канализацията и водопроводите ще се използват материали съобразени със спецификата на обекта, като например:

– бетон, стомонобетон и бетонови изделия;

– метал;

– инертни материали;

– и др.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране.

При изграждането на канализацията и водопроводните клонове ще бъдат иззети и генерирани основно следните отпадъци:

по ред

СО, оползотворени в обратни насипи

Конкретно приложение в проекта

1

2

3

1

Каменна фракция, замененена с рециклиран бетон фракция, съгласно работния проект – 15268.28м3

Трошенокаменна настилка, замененена с рециклиран бетон фракция, съгласно работния проект – 5070.58м3

Пясък за засипване около и под тръба, замененена с рециклиран бетон фракция, съгласно работния проект 3839.37м3

Обратен насип, замененена с рециклиран бетон фракция, съгласно работния проект 6099.70м3

част: „Канализация“

2

Каменна фракция, замененена с рециклиран бетон фракция, съгласно работния проект – 1793.01м3

Пясък за засипване около и под тръба, замененена с рециклиран бетон фракция, съгласно работния проект 497.65м3

част: „Водоснабдяване“

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Очакваните количества отпадъчни води, които са смесени, се заустват в градската канализационна мрежа на кв.Горна баня и се отвеждат в ПСОВ „Кубратово“. Не се заустват във воден обект, собствена яма, или друго.