Skip to main content

Popular

Recent

Отмяна на приемните дни

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В

    централа 02/955 – 44 – 62; тел. 02/855 – 61 – 61; факс 02/955 – 95 – 68

______________________________________________________________________________

                                   З А П О В Е Д

 № РОК16-РД09 – 397 /20.10.2016 г.

Във връзка с организационно-техническата подготовката и провеждане на избори за президент и вицепрезидент на РБ, както и референдум,

насрочени за 06.11.2016 г. с Решение на НС от 29.07.2016 г. и Указ № 279 от 08.08.2016 г. на Президента на Република България, на основание чл.18, ал. 1

от Изборния кодекс и чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

                                                НАРЕЖДАМ:

  1. Отменям приемното време на всички служби на районната администрация, с изключение на Деловодство, ЕСГРАОН и Гражданска регистрация считано

от 24.10.2016 г. до обявяване на окончателните резултати от изборите.

  1. Да се ограничат до минимум посещенията на външни лица в сградата и помещенията на районната администрация.
  1. Да се засилят мерките по сигурността и охраната на сградата на район „Овча купел“ на бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В.

Заповедта да се връчи на всички служители за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на секретаря на район „Овча купел“ инж. Любомир Донев.

КМЕТ НА

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“:                  П

                                                  /Хр. Семерджиева/

Секретар:            П

                  /инж. Л. Донев/