Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК17-ГР00-226/02.06.2017г.

рег.№РОК17-ГР00-226/02.06.2017г.

 ДО

ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА БЕЛОРЕШКА, СИМЕОН  ВЕНЦИСЛАВОВ  БЕЛОРЕШКИ,

собственици на УПИ ХІІ-2061(ПИ 68134.4337.2061 по КК и КР)

  

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със Заповед № РОК18-РА50-02/02.01.2018г. на Главния архитект е одобрен проект за ИПРЗ за УПИ VІІІ-1505 и УПИ Х-1507,1508,713 с образуване на нов УПИ VІІІ-287,346,9945,9955,за жс, пг и тп в кв.26“б“ м.”Овча купел”. Същите се намират в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  .

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица, определени в чл.131 от ЗУТ, в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи , доказващи собствеността.