Skip to main content

Popular

Recent

рег.№ РОК16-ГР00-155/28.11.2016г.

рег.№ РОК16-ГР00-155/28.11.2016г.

ДО

ЦВЕТАНКА  ПАВЛОВА  АНЧЕВА, ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4300.8204, 68134.4300.8203 и 68134.4300.8228 по КК и КР, попадащи в м.“Юбилейна гора“

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че по искане на наследници на Павел Величков Бижев Кметът на района издаде заповеди № РОК19-РД 09-218/14.08.2019г., № РОК19-РД 09-219/14.08.2019г., № РОК19-РД 09-220/14.08.2019г. за идентификация на новообразувани с подробния устройствен план за местност “Юбилейна гора – І и ІІ част“ урегулирани поземлени имоти. Същият е одобрен с Решение  № 437 по Протокол 85/09.07.2015г. на Столичния общински съвет и влязъл в сила на 21.09.2015г.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедите срещу документ за самоличност и да ги обжалват в 14-дневен срок от съобщаването на основание чл.215 от Закона за устройство на територията.