Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед РОК22-РД09-55/25.02.2022г. на Кмета на р-н „Овча купел” в условията на дигитална среда (онлайн), т.е. посредством специализирана уеб платформа, ще се проведе обществено обсъждане на схема за поставяне на фитнес-площадка в УПИ I-„за парк, църква и коо“ в кв.22 по плана на м.“Овча купел-актуализация“. Представянето на проекта-на 09.03.2022г. от 17,30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m976763da9bc038823ceb570aaed5be2b

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1 или на e-mail:so_ok@ovchakupel.bg до 18.03.2022г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с графика, телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът се намира в стая 35 на ет.2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление „Архитектура и градоустройство“, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 24.03.2022г. от 17.30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mcc4a2323378fd570b553bc4090351ffe

Становище: